Regulamin

I. ORGANIZATOR i FUNDATOR KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest
Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676 – 247 – 57 - 33,
reprezentowana przez Agnieszkę Karp - Szymańska - Prezesa Zarządu,
zwany dalej Organizatorem.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest Śląskie Wesołe Miasteczko Legendia.
zwany dalej Fundatorem.

 

II. ZADANIE i CEL KONKURSU

 

1. Zadaniem konkursowym jest udział w plebiscycie na najlepszą atrakcję Legendii – wybór jednej atrakcji oraz uzasadnienie swojego wyboru, które to uzasadnienie zostanie ocenione.

2. Celem konkursu jest rozwój kreatywności oraz umiejętności pisania tekstów.

 

III. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 0-14 lat, z opiekunami.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy portalu CzasDzieci.pl, jak również pracownicy Fundatora.
3. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojej odpowiedzi na stronie http://wielkiplebiscytlegendia.czasdzieci.pl/ .

 

IV. ZGŁASZANIE PRAC

 

1. Zgłoszenie się do konkursu odbywa się poprzez oddanie głosu przez formularz oraz wpisanie uzasadnienia przez pełnoletniego opiekuna, oraz podanie jego adresu e-mail. Oprócz adresu e-mail nie zbieramy żadnych dodatkowych danych osobowych na pierwszym etapie. Prośba o adres do wysyłki zostanie wystosowana jedynie do zwycięzców. Administratorem bazy maili zgłoszonych do konkursu jest Grupa CzasDzieci.pl
2. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu osobiste i majątkowe prawa autorskie do zgłoszonych prac, uprawniające do korzystania z tychże prac we wskazanym zakresie.
3. Czas trwania konkursu:
a) Etap głosowania: 08.06.2018 – 24.06.2018
b) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 28.06.2018
4. Zgłoszenia nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.


V. OCENA PRAC

 

1. Wszystkie zgłoszenia nadesłane na Konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę kreatywność oraz styl.
3. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową

 

VI. NAGRODY.

1. W konkursie do wygrania są:

10x  Bilet rodzinny 2+1 do Śląskiego Wesołego Miasteczka Legendia

 

VII. ODBIÓR NAGRÓD

1. Zdobywcy nagród zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.
2. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora, który ponosi koszty wysyłki, na podany adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.
4. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia  przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora i Fundatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym konkursem.
5. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.
6. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z  jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie http://wielkiplebiscytlegendia.czasdzieci.pl/regulamin/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz.341, z późn. zm.).
4. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.


Oranizator
Kraków, dnia 08.06.2018

Wielki Plebiscyt Legendia © 2019 CzasDzieci.pl